Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Internetového obchodu shop.babalac.sk

Adresa pre komunikáciu:  Babalac s.r.o., Na Priehon 754/10,  949 05 Nitra, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:

 

 

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□ Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □ Iné..............................................................

 

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

 

V .................................... dňa: …………………                                        

 

............................................

Podpis zákazníka           

 

 

Poznámka: Reklamačný formulársi môžete stiahnuť aj ako PDF dokument na vytlačenie.